A list of ImageObjects
Edit me

Properties

Tag Description Type
images A list of ImageObject's for a single post. list

NOTE: images is designed for many images, for one, use image instead

Example

{
 "images":[
  {
    "@type":"ImageObject",
    "url":"https://www.example.com/image.jpeg",
    "base64":"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAB3RJTUUH4QYYFRgqSGzYQwAAAA1JREFUCNdjYGBg+A8AAQQBAKTgrDEAAAAASUVORK5CYII=",
    "width":1280,
    "height":720
  },
  {
    "@type":"ImageObject",
    "url":"https://www.example.com/image.jpeg",
    "base64":"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAB3RJTUUH4QYYFRgqSGzYQwAAAA1JREFUCNdjYGBg+A8AAQQBAKTgrDEAAAAASUVORK5CYII=",
    "width":1280,
    "height":720
  }
 ]
}